fbpx

Algemene voorwaarden

E-mail: info@dewijnles.nl
Website: dewijnles.nl

Definities
De Wijnles: De Wijnles, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch onder KvK nr. 82572550.
Klant: degene met wie De Wijnles een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: De Wijnles en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
en leveringen van diensten of producten door of namens De Wijnles.
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen
Alle prijzen die De Wijnles hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals
administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders
overeengekomen.
Alle prijzen die De Wijnles hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn
gemaakt, kan De Wijnles te allen tijde wijzigen.
Partijen komen voor een dienstverlening door De Wijnles een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
De Wijnles is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient De Wijnles de klant tijdig te laten weten waarom een
hogere prijs gerechtvaardigd is.
Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten
vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
De Wijnles heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
Voorafgaand aan de ingang ervan zal De Wijnles prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
De consument heeft het recht om de overeenkomst met De Wijnles op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de
prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn
De Wijnles mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag
verlangen.
De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
verzuim en in gebreke is, zonder dat De Wijnles de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te
stellen.
De Wijnles behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een
zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Betalingen en betalingstermijn
Producten worden direct afgerekend.
De Wijnles mag bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een dienst een aanbetaling tot 50% van het
overeengekomen bedrag verlangen.
De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan De Wijnles betalen, tenzij partijen hierover andere
afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
verzuim en in gebreke is, zonder dat De Wijnles de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te
stellen.
De Wijnles behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een
zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst.

Gevolgen niet tijdig betalen
Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is De Wijnles gerechtigd de wettelijke rente van 2% per
maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te
brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt
gerekend.
Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
verschuldigd aan De Wijnles.
De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag De Wijnles zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van De Wijnles op de klant onmiddellijk opeisbaar.
Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door De Wijnles, dan is hij nog steeds
verplicht de afgesproken prijs aan De Wijnles te betalen.

Recht van reclame
Zodra de klant in verzuim is, is De Wijnles gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de
onbetaalde aan de klant geleverde producten.
De Wijnles roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit
recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan De Wijnles, tenzij partijen hierover andere afspraken
maken.
De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht
Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden
op voorwaarde dat:
het product niet is gebruikt
het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van
vrijetijdsbesteding betreft
het product geen los tijdschrift of losse krant is
het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14
kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af
te zien
De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@dewijnles.nl, indien gewenst met
behulp van het herroepingsformulier dat via de website van De Wijnles, dewijnles.nl, kan worden gedownload.
De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te
De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te
retourneren aan De Wijnles, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Verhindering door ziekte of overmacht
Er vindt geen restitutie van betaling of aanbetaling plaats indien de cursist door omstandigheden verhinderd is aanwezig te zijn bij een cursus, les of evenement of een deel van een cursus, les of evenement. Er is geen recht op vervangende cursus/lesdagen.

Vergoeding van bezorgkosten
Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige
bestelling aan De Wijnles heeft geretourneerd, dan zal De Wijnles eventuele door de consument betaalde
verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument
terugbetalen.
De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van De Wijnles voor zover de volledige bestelling wordt
geretourneerd.

Vergoeding retourkosten
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan
komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht
De Wijnles kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden,
totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van De Wijnles heeft voldaan, tenzij de klant voor die
kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd
is aan De Wijnles.
De Wijnles is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het
gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan De Wijnles te verrekenen
met een vordering op De Wijnles.
Eigendomsvoorbehoud
De Wijnles blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn
betalingsverplichtingen ten aanzien van De Wijnles op grond van wat voor met De Wijnles gesloten overeenkomst
dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
Tot die tijd kan De Wijnles zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden
of anderszins bezwaren.
Indien De Wijnles een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft De
Wijnles het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Levering vindt plaats bij De Wijnles, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft De Wijnles het recht om zijn
verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan De
Wijnles kan tegenwerpen.

Levertijd
De door De Wijnles opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op
De door De Wijnles opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op
ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan
een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van De Wijnles.
Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om
de overeenkomst te ontbinden, tenzij De Wijnles niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan
leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan
plaatsvinden.

Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending
Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in
ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan
De Wijnles niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan
producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan De Wijnles, bij gebreke waarvan De Wijnles
niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering
De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,
ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
zaken van De Wijnles die bij de klant aanwezig zijn
zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
De klant geeft op eerste verzoek van De Wijnles de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring
Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een
eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening
van de klant.

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor De Wijnles
enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)
fabricage, constructie of materiaal.
De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,
aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de
oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen
partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de
macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen
Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)
kaartjes
het product is nog niet gebruikt
Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de
klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Uitvoering van de overeenkomst
De Wijnles voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uit.
De Wijnles heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
eventueel afgesproken voorschot door de klant.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat De Wijnles tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst.
Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat De Wijnles tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst,
komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant
De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan De Wijnles.
De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,
gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet
anders voortvloeit.
Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert De Wijnles de betreffende bescheiden.
Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door De Wijnles redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of
bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit
voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Intellectueel eigendom
De Wijnles behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht,
tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere
informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De
Wijnles (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding
De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van De Wijnles ontvangt geheim.
Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende De Wijnles waarvan de klant weet of redelijker-wijs kan
vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan De
Wijnles schade kan berokkenen.
De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook
geheimhoudt.
De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit
het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor
een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding
Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel
eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk
opeisbare boete.
is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die
overtreding voortduurt.
Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook
hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van De
Wijnles waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring
De klant vrijwaart De Wijnles tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door De Wijnles
geleverde producten en/of diensten.

Klachten
De klant dient een door De Wijnles geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op
eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
mocht verwachten, dan dient de klant De Wijnles daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand
na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
Consumenten dienen De Wijnles uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de
hoogte te stellen.
De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat De Wijnles in staat is
hierop adequaat te reageren.
De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat De Wijnles
gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan De Wijnles.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling De Wijnles ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als De Wijnles een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de
volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan De Wijnles verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid De Wijnles
De Wijnles is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Indien De Wijnles aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit
uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
De Wijnles is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of
schade aan derden.
Indien De Wijnles aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van De Wijnles vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis
waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89
van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer De Wijnles toerekenbaar tekortschiet in de nakoming
van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding
niet rechtvaardigt.
Is de nakoming van de verplichtingen door De Wijnles niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas
plaatsvinden nadat De Wijnles in verzuim is.
De Wijnles heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de
overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien De Wijnles kennis heeft genomen van
omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen
nakomen.

Overmacht
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van De Wijnles in de
nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan De Wijnles kan worden toegerekend in een van de
wil van De Wijnles onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van De
Wijnles kan worden verlangd.
Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor De Wijnles 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan
nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat De Wijnles er weer aan kan voldoen.
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
De Wijnles is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van
de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden
De Wijnles is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
Grote inhoudelijke wijzigingen zal De Wijnles zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.

Overgang van rechten
Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van De Wijnles.
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
komt van wat De Wijnles bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar De Wijnles is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is
exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft.

Opgesteld op 31 januari 2023.

Ontvang het laatste nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

krijg een seintje zodra er nieuwe wijnlessen, -cursussen en evenementen online staan.